Een syndicus | Wat is onze taak?

 

Wanneer er in een gebouw met meerdere appartementen meer dan 1 eigenaar is, dient dit gebouw over een syndicus te beschikken. Die vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de lift, de tuin, de centrale hal, het dak, … Agence Van den Abeele treedt sinds vele jaren op als professionele syndicus. We zijn ingeschreven bij het BIV, we scholen ons continu bij en we kennen de geldende wetgeving tot in de kleinste details. Deze ervaring en knowhow maken van ons de ideale partner om uw gebouwen als syndicus te beheren.


Financieel beheer

 • Het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars beheren.
 • Per boekperiode een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken met een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel, een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars  of een individuele afrekening van de te verdelen kosten, een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
 • Dit vermogen dient in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder  verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening  voor het reservekapitaal;
 • Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage kunnen nemen in alle niet private  documenten en gegevens over de mede-eigendom;
 • Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een  duidelijke,  nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum  genormaliseerd rekeningstelsel;
 • Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten. Deze begrotingen dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;

Technisch beheer

 • Het herstellen van occasionele defecten.
 • Het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium.
 • Het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties.
 • Het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik).
 • In de tijd: het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties.
 • Het bewaren van het post-interventiedossier indien dit aanwezig is;
 • Het beheer van schadegevallen voor de verzekering;
 • Tussenkomsten, adviezen en aanwezigheid bij de procedures van voorlopige en definitieve oplevering (nieuw gebouw);
 • Bijstand en/of diensten van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle eenmalige dossiers: rapporten, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling, …
 • Het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is;
 • Diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving;
 • Tussenkomst/aanwezigheid expertises;
 • Tussenkomst/aanwezigheid opleveringen werken;
 • Opvolgen gerechtelijke dossiers;
 • Opvolgen grote renovatiewerken;

Administratief beheer

 • De Algemene Vergadering bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het daartoe bestemd register
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren
 • Behandeling van alle briefwisseling tussen de vereniging, mede-eigenaars en eveneens derden.
 • De Vereniging van Mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken;
 • Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt;
 • Het aanpassen en bijwerken van het reglement van orde ingevolge nieuwe regelgeving en ingevolge beslissingen van de Algemene Vergadering;
 • Administratieve formaliteiten in het kader van de inschrijving in de KBO

Wilt u graag een offerte ontvangen voor onze diensten als syndicus? Vul dan uw gegevens hieronder in en geef een korte beschrijving van het gebouw en het aantal appartementen en garages op. Wij contacteren u om dit verder te bespreken en u een gedetailleerde offerte te kunnen bezorgen.

Ontvang onze brochure over verhuur

Verloop plaatsbezoeken tijdens COVID-19 maatregelen

11 - 05 - 2020

De bezoeken kunnen opnieuw plaatsvinden!
De huidige maatregelen verplichten wel dat de hiernavolgende maatregelen strikt nageleefd dienen te worden bij een bezichtiging.

Bij vragen, neem vooraf contact op met ons kantoor.

Veiligheidsvoorschriften bij algemene vergaderingen

11 - 05 - 2020

De organisatie van Algemene Vergaderingen is in het COVID-19 tijdperk is zeker geen evidentie gezien de nood aan social distancing en het vermijden van fysiek contact en beperking in mixen van de bevolkingsgroepen. Net daarom zijn er strikte veiligheidsvoorschriften vereist teneinde de veiligheid van de mede-eigenaars en de medewerkers van het kantoor te garanderen.