Wat indien er rond de woning asbest aanwezig is?

08 - 06 - 2018

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die met het blote oog niet kunnen worden waargenomen. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei ziekten en kanker. Deze ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

Twee soorten

  • Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Wanneer komen asbestvezels vrij?

Asbestvezels komen vrij:

  • als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden).
  • bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk.

Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden.

Verven en behangen kan dan weer wel. Bij niet-hechtgebonden asbest komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.

Verwijderen is nog geen verplichting

Er is (nog) geen echte verplichting om asbest te verwijderen, maar beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal dient best verwijderd te worden. Zo niet, dan bestaat het risico op blootstelling aan asbestvezels.

Tevens kan er sprake zijn van een milieuovertreding, die uit het beschadigde of verweerde asbesthoudende materiaal kunnen vrijkomen.

De OVAM werkt wel een beleid en regelgeving uit om versneld asbest uit gebouwen te verwijderen als ze beschadigd of verweerd zijn.

Wie met asbest wordt geconfronteerd, contacteert best een asbestdeskundige.


Bron: Studiedienst CIB Vastgoedflitsen 1725

Terug naar het overzicht

Wie moet de gemeenschappelijke kosten tussen verhuurder en huurder opsplitsen?

02 - 11 - 2018

Principieel moeten de verdeling van de gemeenschappelijke kosten gebeuren door de verhuurder, tenzij de syndicus ook optreedt als zijn rentmeester voor de verhuurder.

Het nieuwe huurdecreet vanaf 1 januari 2019

16 - 10 - 2018

Onlangs werd het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet goedgekeurd. Het zal toepassing zijn op alle huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden ondertekend.