Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.

De vooropgestelde datum van inwerkingtreding van het nieuwe Decreet is voorzien voor 1 juni 2018.

Hervorming registratierechten: het Nieuwe Decreet In grote lijnen

Het dubbel tarief van 10 % en 5 % bij aankoop van de gezinswoning (dit is de eerst aangekochte woning waar men zal gedomicilieerd zijn en verblijven) wordt vervangen door het eenvormig tarief van 7 %.

De relevantie van het kadastraal inkomen wordt vervangen door een prijsgrens van € 200.000. Op de eerste schijf van € 80.000 betaalt men geen verkooprecht, wat een extra vermindering geeft van 5.600 euro.

Bij energetische renovatie van de woning zal het tarief 6 % ipv 7 % worden toegepast, eveneens combineren met een vermindering van de heffingsgrondslag van 80.000 euro bij een aankoopprijs van minder dan 200.000 euro. Dit kan een extra korting van 4800 euro opleveren.

Op zoek naar profijt

De koper van een onroerend goed wil zo weinig mogelijk rechten wil betalen. in bepaalde gevallen zal de nieuwe regeling aanleiding geven tot een vermindering van de registratierechten. Dit zal het geval zijn wanneer een gezinswoning wordt aangekocht met een KI boven de 745 euro; het effect wordt nog versterkt indien de verkoopprijs minder dan 200.000 euro bedraagt.

Doch zal de koper in andere gevallen onder de nieuwe regeling meer betalen. Dit zal het geval zijn wanneer de aankoop van een woning wordt beoogd, met een kadastraal inkomen lager dan 745 euro en met een verkoopprijs van meer dan 200.000 euro.

Welke datum is belangrijk?

Het tarief (oude of nieuwe regeling) wordt bepaald aan de hand van de datum waarop de verkoopovereenkomst is tot stand gekomen en dus niet de datum van de notariële akte. Als dit tijdstip dateert van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, dan blijft de oude regeling van toepassing. In het andere geval is de nieuwe regeling van het verkooprecht van toepassing.

Als de koper wil genieten van het oude recht zal de koper er belang bij hebben om een woning te kopen voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels. De koper zal de ondertekening van de verkoopovereenkomst, waarbij de aankoop tot stand komt, niet uitstellen. De notaris kan zich daarbij extra inspannen om de authentieke akte nog te verlijden (voorlezen en tekenen) voor de inwerkingtreding van het nieuwe decreet. Het is belangrijk dat elke onzekerheid omtrent de toepassing van het oude tarief uitgesloten is.

Wanneer een kandidaat-koper een woning wil aankopen, maar er belang bij heeft dat de nieuwe regeling met betrekking tot het verkooprecht op zijn aankoop van toepassing is, kan een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte een oplossing bieden in plaats van een gewone verkoopovereenkomst. Via deze techniek kan men het tijdstip van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst in de tijd vooruitschuiven tot aan het verlijden van de notariële akte. Ondertussen zijn beide partijen wel verbonden door de ondertekende belofte.

Bron: immoproxio.be

Terug naar het overzicht

Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon.

Wijziging in de verplichting van rookmelders sinds 2019

15 - 02 - 2019

De spelregels rond rookmelders zijn sinds 1 januari 2019 weer iets strenger geworden in Vlaanderen. Waar en wanneer zijn ze nu precies verplicht?