Huurders met huisdieren: hoe zit de vork aan de steel?

19 - 09 - 2018

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts meent immers een oplossing te hebben gevonden voor het menselijk leed dat wordt veroorzaakt wanneer huurders afscheid moeten nemen van hun dieren, omdat zij nergens een huurwoning konden vinden waarin huisdieren zijn toegelaten.

Volgens minister Weyts zou de clausule in die modellen over huisdieren aangepast worden, zodat de verhuurder in beginsel niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt. Een verbod zou alleen maar kunnen als het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier (bvb. een grote hond in een kleine studio).

Tot nu toe stond in de standaardcontracten dat huisdieren niet toegelaten werden, tenzij bij uitzondering. Nu draaien we de zaken om. Huisdieren zijn toegelaten, tenzij de huurwoning daar niet voor geschikt is.

Reactie van de Verenigde Eigenaars: "Voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder blijft behouden"

De Verenigde Eigenaars nuanceren dit akkoord. Men heeft er voor gekozen om de bestaande clausule aan te vullen.

Eerst de bestaande clausule: ‘De huurder mag enkel huisdieren houden mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder en op voorwaarde dat ze noch direct, noch indirect enige schade veroorzaken, noch de rust binnen het gebouw verstoren. Bij niet-naleving van deze verplichtingen zal de toestemming ingetrokken worden.’.

Die clausule wordt nu in de modellen van de Verenigde Eigenaars aangevuld met:  “De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden". (voor een huurhuis)

OF: "De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden". (voor een huurappartement)

De Verenigde Eigenaars behouden dus het principe van het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Dat betekent echter niet dat alles bij het oude blijft

Nu staat in het model namelijk uitdrukkelijk bepaald dat de verhuurder deze toestemming slechts in zeer nadrukkelijk omschreven gevallen mag weigeren, met name wanneer het goed niet geschikt is voor het dier of wanneer de reglementen binnen het appartementsgebouw geen huisdieren toelaten. In elk geval zal een weigering voldoende gemotiveerd moeten worden.

Naar de toekomst toe

We moeten hoe dan ook vaststellen dat de Verenigde Eigenaars vasthouden aan het beginsel van de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de eigenaar. Dat is ons inziens perfect logisch en verdedigbaar. Het houden van huisdieren heeft immers een impact op zowel de huurwoning als – in geval van een appartement – het gebouw in totaliteit.

Uiteraard neemt dit niet weg dat we moeten erkennen dat het risico bestaat dat de huurder zich bij een halsstarrige weigering vanwege de verhuurder tot de rechtbank wendt.

Of een weigering vanwege de verhuurder om één of meerdere huisdieren toe te laten stand houdt in een juridische procedure zal steeds afhangen van de concrete omstandigheden waarbij de rechter aandacht schenkt aan overlast, schade, vuil, impact op de leefbaarheid voor andere bewoners van het gebouw, geschiktheid van het pand, etcetera.

automatische toelating of automatische weigering

Noch een automatische toelating, noch een automatische weigering lijken in de huidige context adequate oplossingen voor deze kwestie. Net om die reden lijkt een clausule die de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming bevat ons inziens nog het beste aan de belangen van de partijen tegemoet te komen.

Bron: cibweb.be

Terug naar het overzicht

Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon.

Wijziging in de verplichting van rookmelders sinds 2019

15 - 02 - 2019

De spelregels rond rookmelders zijn sinds 1 januari 2019 weer iets strenger geworden in Vlaanderen. Waar en wanneer zijn ze nu precies verplicht?