AFDELING II - GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN

Art. 577-4.
  

 • § 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.
  Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.

Het reglement van mede-eigendom moet bevatten :

 1. De beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;
 2. De met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten;
 3. De regels betreffende de wijze van bijeenroeping , de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering;
 4. De wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 5. De jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbin nen de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.
 • § 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt.
   
 • § 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden.
   
 • § 4. Ieder beding van de statuten dat de rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden.

Heb je nog een vraag? Contacteer ons vrijblijvend!

Huurders met huisdieren: hoe zit de vork aan de steel?

19 - 09 - 2018

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts meent immers een oplossing te hebben gevonden voor het menselijk leed dat wordt veroorzaakt wanneer huurders afscheid moeten nemen van hun dieren, omdat zij nergens een huurwoning konden vinden waarin huisdieren zijn toegelaten.

Ongetrouwde koppels doen zaakjes bij de notaris

03 - 09 - 2018

Ongehuwde koppels die een huis willen kopen, sparen vanaf 1 september 2018 tot 1.000 euro uit op notariskosten. Ze hoeven namelijk nog maar één in plaats van twee keer te passeren bij hun notaris.