AFDELING II - GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN

Art. 577-4.
  

 • § 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.
  Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.

Het reglement van mede-eigendom moet bevatten :

 1. De beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;
 2. De met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten;
 3. De regels betreffende de wijze van bijeenroeping , de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering;
 4. De wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 5. De jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbin nen de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.
 • § 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt.
   
 • § 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden.
   
 • § 4. Ieder beding van de statuten dat de rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden.

Heb je nog een vraag? Contacteer ons vrijblijvend!

360° Virtual Tour: de nieuwe trend

03 - 04 - 2018

Met de 360° virtual tour navigeer je gemakkelijk doorheen het volledige pand. Op deze manier kunnen klanten al een eerste indruk krijgen van het pand. Dit kan van thuis uit via je website of in het immokantoor met een tablet.

Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.